ARCHIV NOVINEK

Aktuální informace - COVID

Konec roušek a respirátorů - od 14. 3. 2022

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení.
Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že
• děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
• pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranná prostředek.

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.). 

Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

Přesto prosíme všechny žáky, zaměstnance a návštěvníky školy, aby používali roušky v případě příznaků respiračních onemocnění.


Zrušení povinného očkování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 31. 1. 2022 byla ve Sbírce zákonů vydána novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zrušuje v plném rozsahu povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid-19.

Povinné očkování proti nemoci covid–19 se týkalo také vybraných skupin fyzických osob. Mezi povinnou skupinu fyzických osoby byly mimo jiné zařazeny osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravující se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě. Tyto osoby tak již nemají povinnost podrobit se povinně očkování jako podmínku pro konání praktické výuky u těchto poskytovatelů.

Obecně je tedy povinnost podrobit se očkování proti nemoci covid-19 zrušena. Týká se to jak vybraných skupin fyzických osob, tak i obecně osob, kteří dosáhli 60 let věku. Informace, kterou MŠMT zaslalo dne 21. 12. 2021 školám, tak již není platná v celém rozsahu.


Testování od 31. ledna 2022

Nadále probíhá screeningové testování pouze 1x za týden, a to každé pondělí, není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se screeningové testování první vyučovací den v týdnu.
Ostatní režimová opatření beze změny (roušky ve společných prostorách, rozestupy, desinfekce, hygienaběhem testování)

Testování nepodstupují děti, žáci a studenti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Nadále platí, že se testují děti žácia studenti, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19.

Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Kdo odmítne testovaní, roušky po celou dobu přítomnosti ve škole, zákaz společného pobytu v jídelně, nesmí cvičit, zpívat, používat sprchy, při jídle musí být min 1,5 m od ostatních, více viz přiložené soubory).

V případě pozitivity ATG testestem ve škole:

  • přesun do izolační místnosti,
  • vyčkání příchodu rodičů nebo svolení k opuštění školy,
  • vyzvednutí potvrzení o pozitivitě bud u zástuce MGr nebo na studijním oddělení,
  • žák je povinen zajistit si potvrzující PCR test (seznam odběrových míst je na www);
  • V případě pozitivity informuje svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
  • Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci.

Pro spolužáky ve třídě platí:

- karanténu třídy určuje rozhodnutí KHS
- distanční výuka bude pro žáky v karanténě, pokud je karanténa nařízena více než polovině třídy, v ostatních případech žáci budou mít jen podporu k samostudiu

Dokument s podrobnějšími informacemi - zde


Informace k preventivnímu antigennímu testování a k trasování ve školách od ledna 2022 - Testování a trasování ve školách a Opatření ve školách od 3. ledna a přehledná Informace pro rodiče o testování a trasování


Dne 10. 12. 2021 byla schválena novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která nově zavádí i povinné očkování proti nemoci covid–19 pro některé skupiny osob:

Dokončené očkování musejí tito žáci nebo studenti mít podle vyhlášky do 28. 2. 2022.  Text vyhlášky zde

Pro školy, jejichž žáků nebo studentů se povinné očkování týká, připravujeme podrobnější informaci ohledně právních souvislostí této povinnosti.


POVINNÉ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

Ve dnech 8. a 15. listopadu proběhne ve škole preventivní screeningové testování.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 24 hodin, PCR ne starší 72 hodin).

Doklad o ukončeném očkování nebo o prodělání nemoci COVID-19, případně negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, předloží žák při nástupu do školy 8.  a 15. 11. 2021.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví:

(více info na odkaze Testování ve školství – edu.cz)


Zahájení školního roku 2021/2022

Informace pro rodiče a žáky

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19
Informace o testování ve škole - zahájení školního roku
Souhlas zákonného zástupce s testováním zdravotní službou

 

 

MD,MK

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801