Novinky

Sdělení zřizovatele
1. 10. 2020
v souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR Vám sdělujeme, že Jihočeský kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Omezení se netýká mateřských škol a školských zařízení podle školského zákona. V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Ředitelka KHS JčK vyzývá školy k dodržování hygienických pravidel označovaných jako 3R (ruce, roušky, rozestupy).
Ukončení karantény
28. 9. 2020
Žáci, kteří mají potvrzené ukončení karantény, nastupují do školy dle rozvrhu (teoretická výuka nebo odborný výcvik). Více viz odkaz
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/856_ukonceni_karanteny.docx
Volno pro žáky
25. 9. 2020
V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 na pátek 25. září 2020 volný den pro žáky. Volno pro žáky a home office pro zaměstnance se vyhlašuje na základě doporučení ministra zdravotnictví. Návrh na vyhlášení ředitelského volna byl projednán Bezpečnostní radě Jihočeského kraje, vedenou hejtmankou kraje Mgr. Ivanou Stráskou a též v rámci vedení Krajské hygienické stanice s tím, že návrh odpovídá záměrům snížit kontakty ve školách na dobu alespoň 4 dnů, neboť s pátkem souvisí i volné pondělí, kdy je státní svátek.
Oznámení ke dni 21. 9.
21. 9. 2020
Ředitelka školy oznamuje, že dne 21. 9. 2020 jsou zařazeni do karantény žáci OŠ 1 a KČ 1. Žáci dodržují pravidla karantény viz Co dělat, když jsem v karanténě: https://koronavirus.mzcr.cz/co-delat-kdyz-jsem-v-karantene. Pravidla karantény rovněž dodržují žáci, kteří byli do karantény zařazeni z důvodu rodinných nebo osobních kontaktů s covid pozitivní osobou.
Oznámení ke dni 19. 9.
19. 9. 2020
Ředitelka školy oznamuje, že dne 18. září 2020 byl ve škole prokázán pozitivní výskyt COVID–19 u jednoho žáka ve třídách SČ2 a KČ2/OŠ2. Z tohoto důvodu je v těchto třídách z preventivních důvodů nařízena počínaje dnem 19. 9. 2020 karanténa předběžně do 29. 9. 2020.
Oznámení - COVID 19
17. 9. 2020
Ředitelka školy oznamuje, že dne 16. září 2020 byl v SOŠZ a SOU Český Krumlov, Tavírna 342, prokázán pozitivní výskyt COVID–19 u jednoho žáka. Z tohoto důvodu je třídě SE2 z preventivních důvodů nařízena počínaje dnem 17. 9. 2020 domácí karanténa. Ředitelka školy nařizuje dnem 17. 9. 2020 až do odvolání povinné nošení roušek v chodbách a třídách školy.
Vítejte v novém školním roce
1. 9. 2020
Milí žáci a vážení rodiče, vítejte v novém školním roce 2020/2021 a přejme si, aby byl pro všechny úspěšný. Dbejme prosím pokynů pro zvýšená hygienická opatření a chraňme tím své zdraví a zdraví druhých.
Úřední hodiny studijního oddělení
25. 8. 2020
Ve dnech 25.08. až 31.08.2020 budou úřední hodiny studijního oddělení od 8:00 do 15:00.
Oznámení - Parkování u školy
25. 8. 2020
Ve dnech 25.08. až 28.08.2020 nebude možné využít parkovací plochu před školou z důvodu prací na parkovišti.
Informace k adaptačnímu kurzu v září
25. 6. 2020
V přiloženém souboru jsou uvedeny základní informace pro žáky a rodiče k adaptačnímu kurzu v září 2020.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/847_adaptacni-2020.pdf
2. kolo přijímacího řízení pro rok 20/21
18. 6. 2020
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Seznam oborů a počty volných míst viz přiložený odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/846_2._kolo_prijimaciho_rizeni.docx
Seznam přijatých žáků
16. 6. 2020
V příloze naleznete Seznam přijatých žáků. Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zájem studovat na naší škole. Zápisové lístky je možné odevzdat na studijní oddělení denně od 8.00 do 13.00 hodin nebo zaslat poštou. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/844_seznam_prijatych_prihlasenych_zaku.pdf
VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ
16. 6. 2020
Oznámení o vyhIášení ředitelského volna: V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 dne 29. a 30. června 2020 volno pro žáky z důvodu realizace projektu Bezbariérové řešení budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově. Vysvědčení bude žákům vydáno 26. 6. 2020, čas a místo vydání vysvědčení bude upřesněno třídními učiteli.
Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory
9. 6. 2020
Výsledky přijímacího řízení budou na tomto místě zveřejněny v úterý 16. června 2020: Obor praktická sestra (53-41-M/03) Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v jednotlivých oborech vzdělání. ŽÁDOST O NOVÉ ROZHODNUTÍ stáhnete v sekci Pro uchazeče/Přijímací řízení SOŠZ/dole na stránce v přiložených souborech (přidáno 9. 6. 2020)
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/845_vysledky_prij._rizeni_-dopis.docx
Přítomnost ve škole od 8. června
1. 6. 2020
V období od 8. do 30. 6. 2020 se mohou žáci a studenti účastnit ve škole třídnických hodin a konzultací, pokud se na těchto aktivitách dohodnou se svými třídními učiteli nebo vyučujícími konkrétních teoretických a praktických předmětů. Účast na výše jmenovaných aktivitách je vždy dobrovolná. Zároveň je možnost realizace praktického vyučování (odborného výcviku) ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020 – Účast žáků je dobrovolná. Celý text viz odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/842_pokyn_k_realizaci_rs_1._6..pdf
Přijímací zkoušky - zvláštní pravidla
25. 5. 2020
ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 - celý dokument je na stránce Pro uchazeče / Přijímací řízení SOŠZ / dole. Zvláštní pravidla pro konání přijímacích zkoušek v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19. Přijímací zkoušky proběhnou 8. června 2020, celý text čtěte viz odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/841_prijimaci_zkousky.pdf
Úřední hodiny od 11. května
14. 5. 2020
Úřední hodiny po dobu od 11. května 2020 budou v pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hod. Omezte vstup do školy i v době úředních hodin jen na nezbytně nutnou potřebu. Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi osobami nejméně 2 m. Děkujeme. --
Aktualita pro maturanty
12. 5. 2020
Termíny maturit čtěte v přiloženém souboru.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/840_terminy_maturit_20192020.pdf
Informace k zahájení výuky od 11. 5.
5. 5. 2020
Od pondělí 11. května mohou žáci posledních ročníků využívat konzultace k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky prezenční formou. Potřebné informace pro zajištění zásad ochrany zdraví a pro organizaci vzdělavání jsou uvedeny v přiložených dokumentech viz titulní stránka pod Aktualitami.
Přijímací řízení 1. kolo (obory H)
28. 4. 2020
Seznam přijatých žáků viz odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/832_seznam_prijatych_zaku_(h)_-_1._kolo.pdf
Harmonogram uvolňování opatření
20. 4. 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře.
Odkaz: http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
Informace k přijímacímu řízení
9. 4. 2020
V přiloženém dokumentu jsou uvedeny informace k přijímacímu řízení pro obory H (učební obory bez přijímací zkoušky), pro obory M (obory s přijímací zkouškou) a informace pro maturanty.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/828_prijimaci_rizeni_-_aktuality_k_9._dubnu.pdf
Předávání dokumentů
31. 3. 2020
Pro předávání papírových a jiných listinných zásilek byla stanovena pravidla, viz přiložený soubor.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/827_listiny.pdf
Zpráva pro žáky
12. 3. 2020
V době mimořádného opatření vám učitelé zprostředkují materiály a podporu k samostudiu v elektronické podobě. Jejich odesílání bude probíhat komunikačními systémy KOMENS v programu Bakaláři, MOODLE, Microsoft Office 365 TEAMS nebo mailovou komunikací. Zaměřte svoji pozornost na tyto informační kanály a plnění úkolů v jednotlivých předmětech. V případě dlouhodobého uzavření škol jsem učitelům doporučila žákovské práce klasifikovat. Dále vám doporučuji omezit v době kulminace šíření koronaviru pohyb v místech, jako jsou velká nákupní centra, společenská zařízení, přeplněné dopravní prostředky a uzavřené prostory s velkým počtem osob. Ředitelka školy
Zrušení výuky pro žáky
11. 3. 2020
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. (Platí pro teoretickou i praktickou výuku do odvolání - sledujte stránky školy.)
Název souboruFormátVelikostPřidáno
Výzva Asociace zdravotnických škol docx 16 kB 16.3.2020
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801