Novinky

8.7.2020 Rozpis termínů opravných a náhradních zkoušek
V přiloženém dokumentu jsou uvedeny termíny opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu. Přihlašování k maturitním zkouškám řešíte s Mgr. Grabcem, přihlašování k závěrečným zkouškám řešíte s Ing. Dominovou.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/848_rozpis_terminu_-_zari_(opravne,_nahradni_zkousky).pdf

1.7.2020 Úřední hodiny během prázdnin
Úřední hodiny studijního oddělení jsou denně od 7:30 do 13:00 hodin.

25.6.2020 Informace k adaptačnímu kurzu v září
V přiloženém souboru jsou uvedeny základní informace pro žáky a rodiče k adaptačnímu kurzu v září 2020.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/847_adaptacni-2020.pdf

18.6.2020 2. kolo přijímacího řízení pro rok 20/21
Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Seznam oborů a počty volných míst viz přiložený odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/846_2._kolo_prijimaciho_rizeni.docx

16.6.2020 Seznam přijatých žáků
V příloze naleznete Seznam přijatých žáků. Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů zájem studovat na naší škole. Zápisové lístky je možné odevzdat na studijní oddělení denně od 8.00 do 13.00 hodin nebo zaslat poštou. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/844_seznam_prijatych_prihlasenych_zaku.pdf

16.6.2020 VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Oznámení o vyhIášení ředitelského volna: V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 dne 29. a 30. června 2020 volno pro žáky z důvodu realizace projektu Bezbariérové řešení budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově. Vysvědčení bude žákům vydáno 26. 6. 2020, čas a místo vydání vysvědčení bude upřesněno třídními učiteli.

9.6.2020 Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory
Výsledky přijímacího řízení budou na tomto místě zveřejněny v úterý 16. června 2020: Obor praktická sestra (53-41-M/03) Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v jednotlivých oborech vzdělání. ŽÁDOST O NOVÉ ROZHODNUTÍ stáhnete v sekci Pro uchazeče/Přijímací řízení SOŠZ/dole na stránce v přiložených souborech (přidáno 9. 6. 2020)
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/845_vysledky_prij._rizeni_-dopis.docx

1.6.2020 Přítomnost ve škole od 8. června
V období od 8. do 30. 6. 2020 se mohou žáci a studenti účastnit ve škole třídnických hodin a konzultací, pokud se na těchto aktivitách dohodnou se svými třídními učiteli nebo vyučujícími konkrétních teoretických a praktických předmětů. Účast na výše jmenovaných aktivitách je vždy dobrovolná. Zároveň je možnost realizace praktického vyučování (odborného výcviku) ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020 – Účast žáků je dobrovolná. Celý text viz odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/842_pokyn_k_realizaci_rs_1._6..pdf

25.5.2020 Přijímací zkoušky - zvláštní pravidla
ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 - celý dokument je na stránce Pro uchazeče / Přijímací řízení SOŠZ / dole. Zvláštní pravidla pro konání přijímacích zkoušek v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19. Přijímací zkoušky proběhnou 8. června 2020, celý text čtěte viz odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/841_prijimaci_zkousky.pdf

14.5.2020 Úřední hodiny od 11. května
Úřední hodiny po dobu od 11. května 2020 budou v pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hod. Omezte vstup do školy i v době úředních hodin jen na nezbytně nutnou potřebu. Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi osobami nejméně 2 m. Děkujeme. --

12.5.2020 Aktualita pro maturanty
Termíny maturit čtěte v přiloženém souboru.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/840_terminy_maturit_20192020.pdf

5.5.2020 Informace k zahájení výuky od 11. 5.
Od pondělí 11. května mohou žáci posledních ročníků využívat konzultace k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky prezenční formou. Potřebné informace pro zajištění zásad ochrany zdraví a pro organizaci vzdělavání jsou uvedeny v přiložených dokumentech viz titulní stránka pod Aktualitami.

28.4.2020 Přijímací řízení 1. kolo (obory H)
Seznam přijatých žáků viz odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/832_seznam_prijatych_zaku_(h)_-_1._kolo.pdf

20.4.2020 Harmonogram uvolňování opatření
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře.
Odkaz: http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

9.4.2020 Informace k přijímacímu řízení
V přiloženém dokumentu jsou uvedeny informace k přijímacímu řízení pro obory H (učební obory bez přijímací zkoušky), pro obory M (obory s přijímací zkouškou) a informace pro maturanty.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/828_prijimaci_rizeni_-_aktuality_k_9._dubnu.pdf

31.3.2020 Předávání dokumentů
Pro předávání papírových a jiných listinných zásilek byla stanovena pravidla, viz přiložený soubor.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/827_listiny.pdf

12.3.2020 Zpráva pro žáky
V době mimořádného opatření vám učitelé zprostředkují materiály a podporu k samostudiu v elektronické podobě. Jejich odesílání bude probíhat komunikačními systémy KOMENS v programu Bakaláři, MOODLE, Microsoft Office 365 TEAMS nebo mailovou komunikací. Zaměřte svoji pozornost na tyto informační kanály a plnění úkolů v jednotlivých předmětech. V případě dlouhodobého uzavření škol jsem učitelům doporučila žákovské práce klasifikovat. Dále vám doporučuji omezit v době kulminace šíření koronaviru pohyb v místech, jako jsou velká nákupní centra, společenská zařízení, přeplněné dopravní prostředky a uzavřené prostory s velkým počtem osob. Ředitelka školy

11.3.2020 Zrušení výuky pro žáky
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. (Platí pro teoretickou i praktickou výuku do odvolání - sledujte stránky školy.)

11.3.2020 Informace ředitelky školy
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání. Opatření se týká prezenčního vzdělávání. Škola připravuje nástroje „distančního vzdělávání“. O využití těchto nástrojů budete informováni na webových stránkách školy a na Nástěnce v aplikaci Bakaláři, ke kterému máte přístup s uživatelským jménem a heslem. (Z prohlížeče ze stránek školy nebo na adrese bakalari.zdravkack.cz.)

10.3.2020 KORONAVIRUS
VZHLEDEM K NEUSTÁLE SE VYVÍJEJÍCÍ A MĚNÍCÍ SITUACI SLEDUJTE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ. (www.mzcr.cz) Čtěte Mimořádná opatření: Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie S ohledem na dotazy ze škol, které se týkají návratu žáků z individuálních zahraničních cest uvádíme následující pokyny a informace, vyplývající z jednání krizové pracovní skupiny Jihočeského kraje ze dne 2. 3. 2020. Pokud se žák či pedagog školy vrací z individuální zahraniční cesty z rizikové oblasti, kterou nepořádala Vaše škola, je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby takový žák či pedagog strávili alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků. Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387 712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby. Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS. Pokud příznaky nejsou je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejte případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/825_letak_koronavirus.pdf

6.3.2020 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 6.3. navštíví třídy SE1, SČ1 a SČ3 divadelní představení v městském divadle. Divadlo začíná v 8.30, končí v 10 hodin. Vstupné činí 80 Kč. Po skončení jdou žáci zpět do školy na výuku. Toto představení divadla SemTamFór Praha netradičně a poutavě převypráví známé řecké báje – Daidalos a Ikaros, Prométheus, Orfeus, Sisyfos, Filemon a Baucis a Potopa. Představitelé divadelních rolí ukazují moc a slabost řeckých bohů a bájných hrdinů. Představení je doplněním výuky předmětů Český jazyk a literatura a Dramatická výchova. (EMa)

2.3.2020 Soutěž v První pomoci
Žáci třídy SE2 musí zvládnou první pomoc. Formou soutěže dokáží, že umí zvládnou krizové situace spojené se zraněním či náhlou nevolností. Propozice soutěže viz odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/822_pp-_skolni_kolo.pdf

27.1.2020 Pololetní pedagogická rada
V pondělí 27. ledna 2020 od 14:15 se koná pololetní pedagogická rada. Uzavření pololetní klasifikace je do čtvrtku 23. ledna.

23.1.2020 Den otevřených dveří
Zveme všechny uchazeče o studium na Den otevřených dveří dne 23. ledna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin.

6.1.2020 Zahájení výuky 2020
Výuka po vánočních prázdninách začíná dne 6. ledna (pondělí), je to sudý týden, teoretická výuka SO1, KP1, SO2.

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Výzva Asociace zdravotnických škol docx 16 kB 16.3.2020
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801