Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

(Studium od září 2021)

Obor vzdělávání  53-41-M/03 Praktická sestra, denní studium


Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 1 třída, 30 žáků.

Kritéria přijímacího řízení:
Výpočet bodů za jedno pololetí  (za jedno pololetí maximálně 20 bodů, celkem maximálně 60 bodů)

průměrný prospěch 1,00  20 bodů
za každé zhoršení o 0,01  - 0,1 bodu

Jednotná přijímací zkouška

Z českého jazyka a literatury  max 50 bodů
Z matematiky  max 50 bodů

Celkový počet bodů: max. 160 bodů
V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

 

Obor vzdělávání  75-41-M/01 Sociální činnost, denní studium


Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 1 třída, 30 žáků.
Kritéria přijímacího řízení:

Výpočet bodů za jedno pololetí  (za jedno pololetí maximálně 20 bodů, celkem maximálně 60 bodů)

průměrný prospěch 1,00  20 bodů
za každé zhoršení o 0,01  - 0,1 bodu

Jednotná přijímací zkouška

Z českého jazyka a literatury  max 50 bodů
Z matematiky  max 50 bodů

Celkový počet bodů: max. 160 bodů
V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.


Přihlášky na střední školu

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

Termíny přijímacích zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2020/2021.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra a 75-41-M/01 Sociální činnost
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

Termíny zveřejnění výsledků přijímací zkoušky


Přijímání uchazečů - cizinců

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitelka školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Body za průměrný prospěch na ZŠ pdf 19 kB 18.2.2019
Přihláška - denní studium pdf 181 kB 15.11.2019
Přihláška na střední školu - vysvětlivky pdf 433 kB 15.11.2019
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801