ARCHIV NOVINEK

Aktuální situace ve škole - roušky

Opatření od 15. června 

V učebnách bez roušek, v ostatních prostorách s rouškami

"Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud."


Výuka od 24. května

(Vzhledem k souběhu maturit sledujete změny rozvrhu v Bakalářích.)

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách
▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
• nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
▪ homogenita tříd a skupin není povinná,
▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1 ; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
▪ nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
▪ přijímací zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
▪ zkoušky na vyšších odborných školách se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest. 

Novelizované MO s účinností od 24. 5. 2021 a bližší Informace k provozu škol od 24. května 2021


Výuka v týdnu od 17. května

Teoretická výuka je stále distanční, praktická výuka je prezenční (odborný výcvik, praktická cvičení). Všicni žáci obdrželi rozvrh pro účast na praktické výuce.

Odborný výcvik od 26. dubna

V pondělí 26. dubna 2021:
Do školy (Tavírna) přijdou  žáci PR2, PR3 a KČ3 v 7:50.
Na SPV (Pod Kamenem) přijdou žáci KL3 na 7:00 a žáci ZE2 na 6:45. (Kromě žáka z pracoviště ve Velešíně, ten se domlouvá na nástupu se zástupcem firmy.)
Žáci TR 3 a TR 2 jdou do Chvalšin na 7:00.

Žáci PR2 a PR3 přijdou do učebny 108 a žáci KČ 3 do učebny 204, kde proběhne testování a další administrace. Poté odchází na pracoviště a od úterý již probíhá standardní OV.

Pokud má žák příznaky respiračního onemocnění,  nejde vůbec do školy.

(Informace k testování jsou ve vedlejším okně TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ)

 

Výuka od 26. dubna 2021  

umožňuje se  praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
▪ osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
▪ žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.


Od 19. dubna 2021 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž: skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována).


Od 29. března do 11. dubna se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Od 12. dubna platí pro střední školy dosavadní režim.


Od 27. února 2021 - trvá distanční vzdělávání:

NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

A NADÁLE JE POVOLENO:

CESTA DO ŠKOLY:

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021

FORMULÁŘE:
(Vyplněný formulář odešlete na sekretariat@zdravkack.cz, potvrzený vám bude obratem odeslán na vaši e-mailovou adresu. Úřední doba studijního oddělení bude od 1. března upravena.)

 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.


Do 14. února včetně - Vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod., přičemž usnesením vlády č. 56 ze dne 22. ledna 2021 se účinnost prodlužuje do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.


Do 22. ledna včetně budou prodloužena všechna krizová opatření, která měla skončit k 10. lednu, tedy omezení volného pohybu osob, omezení prodeje a poskytování služeb, omezení činnosti orgánů státní správy a krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí.

K dílčímu upřesnění dochází u krizového opatření, kterým je omezen provoz školských zařízení. Nově bude možné domlouvat si individuální konzultace i u studentů vysokých škol, uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob a konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše deset osob.

Od 11. ledna 2021 je výuka praktických předmětů a odborného výcviku u SE, SČ a OŠ dle rozvrhu.


Od 4. ledna 2021

omezení provozu škol - zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách, tudíž všechny obory mají distanční výuku (teorie i praxe), s vyjímkou praktického vyučování oborů ZA, SE a SČ a OŠ. Info k  výuce OSN - do 10. ledna 2021 nebude probíhat.

Celý text zde:  Omezení provozu škol od 4. ledna 2021


Od 7. prosince 2020

- prezenční výuka pro žáky závěrečných ročníků
- prezenční výuka pro žáky učebních oborů (jak teoretická, tak praktická) s vyjímkou OŠ1 v sudém týdnu (viz Bakaláři)
- prezenční a distanční výuka teoretických předmětů u maturitních oborů dle rozpisu (viz Bakaláři)
- prezenční výuka praktických předmětů u maturitních oborů

Pravidlo 3R platí nadále (povinné roušky, mytí rukou, rozestupy), větrání, neshromažďování se na chodbách, židle a křesílka na chodbách udržovat cca 2 m od sebe

Celý text zde:

Opatření PES pro oblast školství
Manuál pro školy od 7. prosince


Od 25. listopadu 2020 

Distanční výuka pokračuje, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů. 

od 30. listopadu 2020

Beze změny

Celý text  - viz odkaz


Od 18. listopadu 2020 návrat žáků 1. a 2. stupně základních škol

- odkaz na tweet ministra školství zde.

Pro žáky středních škol - zůstává nadále distanční výuka (kromě praktické výuky zdravotních a sociálních oborů, která je prezenční; přítomnost žáků na pracovištích je ovlivněna podmínkami a situací v jednotlivých zařízeních; v případě, že žáci nejsou z organizačních důvodů na pracovištích, mají také distanční výuku)

Od 18. listopadu nově pro střední školy: 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.


Znovuobnovení praktického vyučování 

Usnesením vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1074 se s účinností od 21. října 2020 obnovuje praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů v oborech vzdělání připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
Realizace praktického vyučování a praktické přípravy může být vykonávána pouze v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby. Nepovoluje se realizace praktického vyučování a praktické přípravy na školních pracovištích. Současně se těmto žákům a studentům povoluje ubytování v domovech mládeže.


Poděkování dobrovolníkům

Děkuji všem našim žákyním, žákům a kolegyním a kolegům, kteří se zaregistrovali do registru dobrovolníků Jihočeského kraje a dále těm, kteří se aktivně zapojili do dobrovolnických  aktivit ještě před spuštěním registru.

Jsem na vás hrdá a mám z vás radost!

Ředitelka školy


Omezení kontaktů ve škole

V souvislosti s vládními opatřeními je žádoucí, abychom omezili osobní kontakt  zaměstnanců  s veřejností na nezbytně nutnou úroveň. Potvrzení o studiu je možné žákům zasílat na mailové adresy. Můžete nás kontaktovat telefonicky, datovou schránkou nebo poštou. Osobně v úředních hodinách, nejlépe po telefonické domluvě s konkrétním zaměstnancem. Úřední podání lze učinit poštou, datovou schránkou.

Žáci nemají přístup do budovy školy, v případě nutnosti kontaktují učiitele telefonicky nebo využijí zvonek u hlavních dveří.


Pracovní povinnost pro žáky

zdravotnické obory zde  (čtěte od druhé strany)

sociální služby zde (čtěte od druhé strany)

Aktuálně od 14. října 2020 - zrušena prezenční výuka včetně praktického vyučování
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 - zde 

 


Dobrovolnictví

dotazník zde, informace  o náboru dobrovolníků Jihočeského kraje  - zde


Péče o roušky

V poslední době je diskutované téma - roušky - nosíme je správně?, pečujeme o ně správně?, měníme je dostatečně často? Zde je několik doporučení ... 

Jakým způsobem se mám starat o roušku, aby se jednalo o efektivní pomůcku?
Rouška patří k prostředkům bariérové ochrany, pomocí kterých se snažíme snížit riziko přenosu koronaviru. Aby se však jednalo o funkční pomůcku, je třeba dbát následujících doporučení, která jsou rozdílná pro různé typy   používaných roušek.
Při používání jednorázové ústní roušky je žádoucí použít tuto ochrannou pomůcku opravdu pouze na jedno použití. Jednorázová rouška nalezne uplatnění v případě, že cestujete hromadnou dopravou či jdete např. na poštu. Životnost jednorázových roušek bývá okolo dvou hodin.

celý text Roušky zde


 

 

 

 

 

 

MD, MK

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801